تبلیغات

دریافت کد نقطه چین شدن دور عکس

❄Imaginary world❄ - یادی از شخصیت خییلی قدیمیم شاینی^-^
دیگران را ببخش، نه برای این که آنها لایق بخششند، بلکه تو لایق آرامشی !