تبلیغات

دریافت کد نقطه چین شدن دور عکس

❄Imaginary world❄ - لوییزا سلا م به یکی بگو منو فعالسازی لایکستان کنه و صندوق پیام من اریانم
دیگران را ببخش، نه برای این که آنها لایق بخششند، بلکه تو لایق آرامشی !